Nukitsa konkursi statuut

1. AUHINNA NIMI, OMISTAJA NING KIRJELDUS

1.1. Nukitsa auhinna omistajaks on Eesti Lastekirjanduse Keskus (edaspidi Keskus) asukohaga Tallinn, Pikk 73.

1.2. Auhind kujutab pronksalusel (esi- ja tagaosa ca 6×9 cm, küljed 6×8,5 cm) rätsepistes raamatut lugevat 15 cm kõrgust Nukitsamehe pronkskuju, mille autoriks on skulptor Elo Liiv. Kujule lisandub rahaline preemia.

1.3. Originaal, millest kujusid valatakse, on Keskuse omandus ning seda kasutatakse vaid sihtotstarbeliselt.

2. AUHINNA OMISTAMISE EESMÄRK

2.1. Auhinna omistamise eesmärgiks on eesti algupärase lastekirjanduse ja lasteraamatuillustratsiooni populariseerimine, autorite tunnustamine ning laste lugemiseelistuste väljaselgitamine.

3.KONKURSI LÄBIVIIMISE JA AUHINNA OMISTAMISE KORD

3.1. Auhind antakse välja iga kahe aasta tagant.

3.2. Auhinnasaajad valitakse välja eestikeelsete laste- ja noorteraamatute hulgast, mis on Eestis esmakordselt ilmunud määramisaastale eelnenud kahe aasta jooksul. Konkursil ei osale enam kui kahe autori tekstiga või kunstniku piltidega kogumikud, laste omalooming, puhtakujuline aime- ja teatmekirjandus, värvimisraamatud, õppekirjandus, jadaväljaanded ja piiratud levikuga teosed. Raamatud, mis pole jõudnud Keskusesse konkursiaastale eelneva aasta 1. detsembriks, konkureerivad järgmisel konkursil.

3.3. Konkursi läbiviimiseks moodustatakse komisjon, mis määratakse direktori käskkirja alusel Keskuse töötajatest iga konkursi puhul eraldi.

3.4. Komisjon koostab raamatute nimekirja ja saadab selle maakondade ja linnade keskraamatukogudele ning teavitab konkursist laste lugemisega tegelevaid institutsioone ja üldsust. Vastav teave avaldatakse ka Keskuse kodulehel.

3.5. Nukitsa konkursi laureaadid selguvad ülevabariigilise hääletuse teel, millest võivad osa võtta kõik põhikooliealised õpilased ja koolieelikud.

3.6. Hääletada saab ka elektrooniliselt Keskuse kodulehel.

3.7. Hääletamine võib olla individuaalne või organiseeritud lugemise populariseerimisega tegelevate asutuste poolt.

3.8. Lasteasutuste töötajatel ei ole lubatud hääletamist mingil moel mõjutada, sealhulgas oma maitsele allutada.

3.9. Hääletajal on õigus täita hääletussedelit vaid ühel korral.

3.10. Maakonna või linna hääletussedelid loetakse kokku keskraamatukogu lasteosakonnas ning kokkuvõtted hääletustulemustega saadetakse Keskusesse.

3.11. Komisjon arvutab välja konkursi pidulikul lõputseremoonial maakonda või linna esindavate laste arvu proportsionaalselt maakondades ja linnades hääletanud laste koguarvuga. Auhinnapeole kutsutakse 70 hääletuses osalenud last.

3.12. Komisjonilt saadud arvu alusel loosivad keskraamatukogud välja osalevate laste nimed ja teavitavad sellest Keskust.

3.13. Komisjon summeerib keskraamatukogude kokkuvõtted ja selgitab nende põhjal välja punktile 3.2. vastavalt kolm kõige populaarsemat eesti lastekirjanikku ning kolm kõige populaarsemat eesti lasteraamatukunstnikku.

3.14. Kõige enam laste hääli kogunud kirjanik ja lasteraamatukunstnik pälvivad Nukitsamehe pronkskuju, kiituskirja ja rahalise preemia. Ülejäänud kaks populaarsemat kirjanikku ja kunstnikku saavad autasuks kiituskirja ja rahalise preemia. Rahaliste preemiate suurused määratakse iga konkursi puhul eraldi. Võiduraamatute kirjastajad pälvivad kiituskirja.

3.15. Auhinnad antakse üle Tallinnas toimuval auhinnapeol, kuhu kutsutakse konkursi laureaadid, võiduraamatute kirjastajad ja ajakirjanduse esindajad. Samuti hääletuses osalenud lapsed vastavalt p.3.11. Kutsutud lastel peavad olema kaasas täiskasvanud saatjad, kes vastutavad nende turvalisuse eest.

4. AJAKAVA

4.1. Punktis 3.4 mainitud nimekiri edastatakse maakondade ja linnade keskraamatukogudele elektronpostiga konkursiaastale eelneva aasta detsembri keskpaigas. Laste küsitlemine toimub kuni 20. veebruarini.

4.2. Keskraamatukogude kokkuvõtted hääletustulemustega edastatakse Keskusesse hiljemalt 1. märtsiks.

4.3. Keskus saadab konkursi pidulikule lõputseremooniale kutsutavate laste arvu keskraamatukogudesse 5. märtsiks.

4.4. Keskraamatukogud teatavad loosimisel selgunud laste nimed hiljemalt 15. märtsiks Keskusele, kes saadab lastele personaalsed kutsed.

4.5. Konkursi pidulik lõputseremoonia ja auhindade kätteandmine toimub Tallinnas rahvusvahelise lasteraamatupäeva (2. aprill) paiku.

5. KONKURSI TULEMUSTE AVALIKUSTAMINE

5.1. Konkursi tulemused tehakse teatavaks auhinnatseremoonial ning seejärel Keskuse kodulehel ja meediakanalites.

Kinnitatud Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktori käskkirjaga nr 1.1-2/3 7.jaanuaril 2016.