Raamatukogu

RaamatukoguLasteraamatukogu teenindab peamiselt eelkooliealisi ja põhikooliealisi lapsi, kuid oodatud on ka kõik teised lastekirjanduse huvilised (õpetajad, kirjastajad, üliõpilased jt). Raamatuid ja ajakirju saab nii koju laenata kui ka kohapeal lugeda. Lugejaks saamisest ning lugeja õigustest ja kohustustest saab lugeda raamatukogu kasutamise eeskirjast.

Kontakt: 617 7235, laenutus@elk.ee

Arhiiv- ja teabetalituse kogust teavikuid reeglina koju ei laenutada, neid võib kasutada kokkuleppel kohapeal.

E-kataloogi abil saad hõlpsasti teha otsinguid raamatukogu fondis olevast kirjandusest, saada lühiülevaate teavikutest, eksemplaridest ja nende staatusest. Samuti näed infot ajakirjade, ajalehtede, auviste ja muude üksuste kohta ning nende saadavuse andmeid. Valides menüüst Uudiskirjandus, saad vaadata kogus olevat uudiskirjanduse loetelu ja seda soovikorral välja trükkida.

E-kataloog

Uudiskirjandus
Nõusoleku blanketid

Lugejale vanuses 0-17 (täidab lapsevanem): Word PDF

Lugejale alates 18. eluaastast: Word PDF

Word – Palume blankett ära täita, oma arvutisse salvestada, digiallkirjaga varustada ja saata meiliaadressile laenutus@elk.ee. Täidetud blanketi võib ka välja trükkida, käsitsi allkirjastada ja raamatukokku kaasa võtta.

PDF – Palume blankett välja trükkida, ära täita, allkirjastada ja raamatukokku kaasa võtta.

Teenuste hinnakiri
Lugejapilet 0,50 €
Korduv lugejapilet 0,50 €
Viivis (30 päeva) 0,50 €
Kasutamise eeskiri

1. Üldsätted
1.1. Eesti Lastekirjanduse Keskuse raamatukogu (edaspidi Raamatukogu) on avalikku teenust pakkuv lasteraamatukogu.
1.2. Raamatukogu teenindab lapsi ja noori kuni gümnaasiumi lõpuni, samuti kõiki teisi lastekirjanduse huvilisi.
1.3. Raamatukogu teavikute ja andmebaaside kasutamine on tasuta. Muud teenused võivad olla tasulised vastavalt tasuliste teenuste hinnakirjale.
1.4. Raamatukogu vara valvamiseks on kasutusel teavikute elektrooniline kaitsesüsteem.

2. Lugejaks registreerimine. Lugeja andmete kasutamine
2.1. Kuni 18-aastasi lapsi registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja nõusoleku alusel. Nõusolekulehel esitatakse järgmised andmed: lapse ees- ja perekonnanimi, lapse isikukood, lapsevanema või eestkostja ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, telefon, e-posti aadress. Nõusolek vormistatakse üks kord ja see kehtib kuni lapse 18-aastaseks saamiseni.
2.2. Alates 18. eluaastast registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel. Lugeja esitab nõusolekulehel järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, telefon, e-posti aadress.
2.3. Lugejaks registreeruja kinnitab nõusolekulehel või avaldusel allkirjaga, et nõustub täitma Raamatukogu kasutamise eeskirja.
2.4. Lugeja on kohustatud Raamatukogu teavitama oma andmete muutumisest.
2.5. Lugeja andmeid kontrollitakse ja registreeritakse ümber igal aastal lugeja esimesel külastusel Raamatukokku.
2.6. Registreeritud lugejate kohta peab Raamatukogu lugejate andmebaasi infosüsteemis RIKS.
2.7. Lugejate andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks teenuse osutamisel ja statistilise analüüsi tegemiseks.
2.8. Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktides ettenähtud juhtudel.

3. Lugejapilet
3.1. Iga lugeja saab lugejapileti, mis on lugejaõigusi tõendavaks dokumendiks.
3.2. Lugejapilet on tasuline vastavalt hinnakirjale.
3.3. Lugejapiletit tohib kasutada ainult selle omanik.
3.4. Lugejapileti kaotamisest tuleb kohe informeerida Raamatukogu.

4. Teavikute kasutamine ja teenused
4.1. Teavikuid laenutatakse nii koju kaasa kui ka kohapeal lugemiseks tasuta.
4.2. Laenutusaeg on 2 nädalat (suvel 3 nädalat). Tähtaega võib Raamatukogu nõusolekul pikendada.
4.3. Kui andmebaasis on lugeja e-posti aadress, saadetakse talle automaatne meeldetuletus 1 päev enne tagastustähtaja saabumist.
4.4. Tähtaja ületamisel tasub lugeja iga 30 päeva möödudes tagastamistähtajast viivist vastavalt hinnakirjas kehtestatud määrale. Viivist tasutakse ühe hilinetud kuu eest ühe laenutuskorra kohta. Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata.
4.5. Eriti nõutud teatmeteoseid (entsüklopeediad, sõnaraamatud jms.), uuemat perioodikat ning teabetalituse kogusid saab kasutada ainult kohapeal.
4.6. Raamatute ja artiklite otsimiseks saab kasutada elektronkataloogi.
4.7. Lugejal on õigus registreerida end teavikute laenutusjärjekorda. Järjekorra lugejani jõudmisest teavitatakse lugejat tema poolt valitud viisil (e-posti või telefoni teel). Tellitud teavikuid hoitakse lugejale kuni 3 päeva.

5. Sisekord
5.1. Lugeja peab Raamatukogus käituma viisil, mis ei häiri teisi külastajaid.
5.2. Lugejal on keelatud Raamatukogus rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu.
5.3. Teavikute kahjustamise vältimiseks ei ole lubatud Raamatukogus söömine ega joomine.
5.4. Raamatukogusse ei ole lubatud siseneda rulluiskude, rula ja jalgrattaga.
5.5. Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud isiklike esemete eest.

6. Lugeja vastutus
6.1. Lugeja vastutab kasutatava teaviku säilimise eest ning on kohustatud Raamatukogule selle rikkumisega tekitatud kahju hüvitama.
6.2. Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja.
6.3. Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama sama teavikuga või teaviku väärtuse rahaliselt hüvitama. Erandkorras võib asendada sellise teavikuga, mille kogude talituse juhataja on tunnistanud samaväärseks. Teaviku rahalise väärtuse määramise aluseks võetakse turuhind. Teaviku väärtus hüvitatakse teatise alusel.
6.4. Kasutamiseeskirja punktis 4.4. sätestatud viivise maksmata jätmisel ja tagastamata, kaotatud või rikutud teaviku või muu vara rikkumisega tekitatud kahju tähtajaks hüvitamata jätmise korral on Raamatukogul õigus anda võlgnevuse sissenõudmine üle (loovutada nõue) inkassoteenust osutavale juriidilisele isikule.

Triin Soone, direktor

Kinnitatud direktori käskkirjaga 4. 10. 2016 nr. 1.1-2/15